Scientific publications

Recommendations for the nomenclature of radiolabeled compounds

Jan 1, 2020 | Magazine: Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular

I Peñuelas  1 , A Lima  2 , M Mitjavila  3


No abstract available

CITATION  Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). Jan-Feb 2020;39(1):1-2. doi: 10.1016/j.remn.2019.10.004.  Epub 2019 Dec 3